لوگو جاب‌ویژن

ایمیل شما

Edit ویرایش

رمز عبور شما

Edit ویرایش

تنظیمات دسترسی جاب ویژن

با انتخاب هر یک از موارد زیر می توانید از خدمات و ویژگی های خاص جاب ویژن بهره مند شوید.

غیرفعال سازی موقت حساب کاربری

ادامه

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه اﯾﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻐﻠﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﺪارﯾﺪ، از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی

حذف حساب کاربری