ﮔﺰارش ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﮑﺎف ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد

نوشته شده توسط جاب ویژن
زمان مطالعه: 2دقیقه
ﮔﺰارش ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﮑﺎف ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد

ﺣﻘﻮق درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﭼﻘﺪر ﺗﻔﺎوت دارد؟

یکی از بزرگترین مشکلات دنیای کسب و کار، تفاوت معیارهای کارجویان و کارفرمایان است. وقتی این تفاوت‌ها در مورد موضوع حقوق و دستمزد باشد، به یک مسئله بزرگ تبدیل خواهد شد.

در ﻣﻮرد تعیین میزان حقوق و دستمزد، سازمان‌ها علاوه بر قانون کار، ﺑﻪ ﻋﺮف‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. با این حال ممکن است معیارهای هر طرف برای تعیین حقوق درخواستی و پرداختی با هم متفاوت باشد.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه‌ای در ﺗﺼﻤﯿﻢ‌گیری‌های طرفین دارد:

  1. ﺣﻘﻮق درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿن با توجه به ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری‌شان، ﺑه ﺼﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
  2. ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟

ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال، ﺟﺎب‌وﯾﮋن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع “ﺷﮑﺎف ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد در اﯾﺮان” ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﮑﺎف ﺣﻘﻮق درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. این گزارش با استفاده از داده‌های سایت جاب‌ویژن در سال 97 و برای بیشتر گروه‌های شغلی تهیه شده است، که در ادامه به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

شکاف حقوق در گروه شغلی فروش و بازاریابی

همانطور که ملاحظه می‌کنید به عنوان مثال در گروه شغلی فروش وبازاریابی، در رده سازمانی کارمند، به طور میانگین حقوق درخواستی کارجو 430 هزار تومان بیشتر از حقوق پرداختی کارفرمایان است.

شکاف حقوق در گروه شغلی مالی و حسابداری

در گروه شغلی مالی و حسابداری، در همه‌ی رده‌های سازمانی میانگین حقوق درخواستی کارجویان بیشتر از حقوق پرداختی کارفرمایان است. که این اختلاف در سطوح مدیریت بیشتر از سایر سطوح سازمانی است به طوری که میانگین حقوق درخواستی کارجویان در رده سازمانی مدیر، 610 هزار تومان بیشتر از میانگین حقوق پرداختی کارفرمایان است.

شکاف حقوق در گروه شغلی نرم‌افزار و برنامه‌نویسی

یکی از نتایج جالب توجه به دست آمده در این گزارش، در گروه شغلی نرم‌افزار و برنامه‌نویسی است. با توجه به تصویر زیر می‌بینیم که میانگین حقوق درخواستی کارجویان و حقوق پرداختی کارفرمایان در رده سازمانی کارشناس، با هم تفاوتی ندارد. این در حالی است که در اکثر گروه‌های شغلی در این رده سازمانی، این عدد مثبت است. یعنی حقوق پرداختی کارفرما کمتر از درخواست کارجو است.

برای مشاهده این گزارش در سایر گروه‌های شغلی روی لینک زیر کلیک کنید:

ﮔﺰارش ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﮑﺎف ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد

 

نویسنده

2 دیدگاه