مدیریت کوکائینی

نوشته شده توسط جاب ویژن
زمان مطالعه: 2دقیقه
مدیریت کوکائینی

در برخی از سازمان‌ها دیده می‌شود که مدیران نه تنها تحقق اثربخشی و کارآیی را دنبال نمی‌نمایند، بلکه عملکردی سوء و تخریبی در تمامی ساختارها و شالوده سازمانی را پی می‌گیرند. یکی از انواع این مدیریت‌ها، به مدیریت کوکائینی معروف است.

کوکائین از گروه مواد غیر افیونی و از گیاه Erythroxyloncoca است. پس از یک بار مصرف وابستگی شدیدی ایجاد می‌کند و تیک عصبی، تشنج و عوارض قلبی و تورم و خون‌ریزی و زخم مخاط بینی و سردرد و کاهش وزن را به‌دنبال داشته که عمدتاً موجب بدبینی و عدم تمرکز و اضطراب و بی‌تفاوتی و حتی عصبانیت موردی، رفتارهای اجباری و اختلال در عملکرد شغلی و اجتماعی و غیره می‌گردد.در واقع این ماده در تمامی سطوح جسم تخریب را فراهم می‌آورد؛ چون این تخریب در مغز اثرات جبران ناپذیر در تمامی جوارح را بدنبال دارد.

تعریف مدیریت کوکائینی

متاسفانه در سیستم مدیریتی، در بررسی گروهی از مدیران، رفتاری کوکائینی را درارزیابی عملکردی آنان مشاهده می‌نمائیم. این گونه مدیران با برخوردهای ذهنی به اعمال سلائق شخصی پرداخته و عمدتاً عقلانیت فردی آنان و فقدان دانش روز مدیریت موجبات نابودی و اضمحلال سازمان را موجب می‌گردند.

این گروه مدیران بواسطه عدم حمایت از نیروی انسانی خود، فشار روانی و استرس زیادی را بر آنان تحمیل کرده و از آنجایی که خود فاقد تعلق سازمانی هستند، بی‌تفاوتی را هم در بین پرسنل دامن می‌زند که آنان نیز باری به هر جهت مثل مدیران کار را پیگیری نمایند.

زیر سوال بردن صلاحیت کارکنان از سوی این دسته از مدیران ناشی از عدم تناسب شغل و شاغل در انتصاب مدیران بوده، بطوری که کسانی که از بیرون به سازمان نگاه می کنند شیوه مدیریت آنان را رفع تکلیف دانسته و رفتاری غیر مسئولانه را از آنان در می یابند. این دسته از مدیران، محیطی بدبینانه را برای کارکنان فراهم می‌آورند. بطوری که محیط ناسالم و ناامن بگونه‌ای خواهد بود که تمامی کارکنان همچون مدیران به منظور حفظ خود به ترور شخصیت سایرین می‌پردازند و تداوم مدیریتی این مدیران فاقد کارآیی و اثر بخشی، محیطی توام با خستگی مخاطره‌آمیز را بدنبال می‌آورد و دستور پذیری و وابستگی موجبات تداوم مدیریتی آنان می‌گردد.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻮﮐﺎﺋﯿنی

 • ﺧﻮد ﻣﺤﻮري در  ﮔﻔﺘﺎر و ﻋﻤﻞ
 • ﺷﺎدي و ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﯽ ﻣﻮرد
 • ﮐﺞ ﺧﻠﻘﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 • ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و اﺧﻼل در ﻗﻀﺎوت
 • ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮي
 • ﺗﺼﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي و ﻫﺬﯾﺎن ﮔﻮﯾﯽ و ﺧﯿﺎل اﻧﺪﯾشی

ﻋﻠﺖ ﻇﻬﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن

 • عدم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ در اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﯾﺮان
 • ﻋﺪم ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﺪاوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرآﯾﯽ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ
 • دستورپذیری و وابستگی کارکنان
 • فقدان دانش و آگاهی مدیران از شیوه‌های درست رفتار با کارکنان

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 • ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ زﯾﺎد ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 • ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎري
 • اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
 • ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮی
 • ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ‌‎ﻫﺎي ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن

 • ﺧﺮوج ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و دﻟﺴﺮدي ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي  آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
 • ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺪﯾﺮان، ﺷﺮوع ﺑﺤﺮان را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ دوران ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.
 • ﻓﺮو رﯾﺰي ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ادﻏﺎم آن ﺑﺎ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎي ﻣﺠﺎور.
 • ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺧﻼق در ﺻﻮرت ﺑﻘﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ میﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺿﻤﻦﮐﺎر و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

در نهایت باید بدانیم در بحث مدیریت، نقش مدیران به عنوان رهبر و کنترل کننده از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. جهت دست یابی به سازمانی موفق و کارآمد که در آن کارکنان خلاق به عنوان کلیدی‌ترین و مهم ترین منابع سازمانی محسوب می‌گردند. محیطی آرام، سالم و بدون تنش مورد نیاز است؛ و این موهبت از سوی مدیرانی لایق و آگاه از دانش روز مدیریت حاصل می‌گردد.

نویسنده

دسته بندی :
کارفرمایان
بدون دیدگاه