نامه اختصاصی (cover letter) چیست و به چه کاری می‌آید؟

نوشته شده توسط جاب ویژن
زمان مطالعه: 2دقیقه
نامه اختصاصی (cover letter) چیست و به چه کاری می‌آید؟

رزوﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﺷـــﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ رزوﻣﻪ را ﺑﺮای صدها فرصت شغلی ارسال کنید. ولی ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ Cover Letter پیامی اﺳﺖ که ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺎر رزوﻣﻪ ﺧﻮد و ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎص ارﺳﺎل ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ.

نامه اختصاصی یا cover letter

ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﻮال ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی اﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﮐﻨﺎر رزوﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ رزوﻣﻪ ﻣﯽ‌ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻔﺎوت آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴـــﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺟﻮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮد و ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را داراﺳﺖ.

از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳـــﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺶ از 500 رزوﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ رزوﻣﻪﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رزوﻣﻪ زﻣﺎن و اﻧﺮژی زﯾﺎدی را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺮﺳـــﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳـــﺘﺨﺪام در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺸﺘﺎق، ﺟﺪی و ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد.

اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد و رزوﻣﻪﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن در آن ﺷـــﺮﮐﺖ، ﺟﺪی و ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﺎﻟﺶ از ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺑﻮده و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ.

اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﭘﯿــــﺎم اﺧﺘﺼـﺎﺻﯽ در ﮐﻨﺎر رزوﻣﻪ در ﺳﺎﯾت جاب‌ویژن وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈــــﻮر در ﮐﻨﺎر ارﺳـــﺎل رزوﻣﻪ ﺑﺼﻮرت ﻋﺎدی، اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل رزوﻣﻪ ﺑﺼﻮرت VIP ﻫﻢ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮارد اﺳـــﺘﻔﺎده از آن و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ. در متن زیر می‌توانید ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

نامه اختصاصی یا cover letter
دسته بندی :
رزومه
بدون دیدگاه