گزارش حقوق و دستمزد 1403

در فروردین 1403 گزارش سراسری حقوق و دستمزد این سال منتشر شد که در آن درآمد مشاغل مختلف و همچنین میزان افزایش آن در سال جدید ارائه شد. برای تهیه این گزارش بیش از 9۰ هزار نفر در نظرسنجی جاب ویژن که در اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده بود، شرکت کردند.

دانلود گزارش

گزارش‌های حقوق و دستمزد

گزارش‌های آماری از بازار کار

کتاب‌های آموزشی

گزارش حقوق و دستمزد 1403

در فروردین 1403 گزارش سراسری حقوق و دستمزد این سال منتشر شد که در آن درآمد مشاغل مختلف و همچنین میزان افزایش آن در سال جدید ارائه شد. برای تهیه این گزارش بیش از 9۰ هزار نفر در نظرسنجی جاب ویژن که در اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده بود، شرکت کردند.

دانلود گزارش

گزارش سراسری میزان افزایش حقوق، سال 1402

انتهای سال 1401 با نظرسنجی از 74000 شاغل در سراسر کشور گزارش جامعی از میزان حقوق و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم؛ گزارشی که در آن حقوق کارکنان گروه‌های شغلی مختلف با سابقه کاری مختلف و در شهرهای مختلف بررسی شده است. این گزارش در فروردین 1402 منتشر شده است.

دانلود گزارش

گزارش سراسری میزان افزایش حقوق، سال 1401

انتهای سال 1400 با نظرسنجی از 50000 شاغل در سراسر کشور گزارش جامعی از میزان حقوق و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم؛ گزارشی که در آن حقوق کارکنان گروه‌های شغلی مختلف با سابقه کاری مختلف و در شهرهای مختلف بررسی شده است. این گزارش در فروردین 1401 منتشر شده است.

دانلود گزارش

گزارش سراسری میزان افزایش حقوق، سال 1400

انتهای سال 99 با نظرسنجی از 40000 شاغل در سراسر کشور گزارش‌های جامعی از میزان حقوق و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم؛ گزارشی که در آن حقوق کارکنان گروه‌های شغلی مختلف با سابقه کاری مختلف و در شهرهای مختلف بررسی شده است. این گزارش ابتدای سال 1400 منتشر شده است.

دانلود گزارش

گزارش سراسری حقوق و دستمزد برنامه‌نویسان، سال 99

انتهای سال 98 با نظرسنجی از برنامه‌نویسان سراسر کشور گزارش جامعی از میزان حقوق حوزه‌های مختلف برنامه‌نویسی و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم. این گزارش در ابتدای سال 99 منتشر شده است.

دانلود گزارش

گزارش تفصیلی حقوق و دستمزد برنامه‌نویس‌ها، سال 98

انتهای سال 97 با نظرسنجی از برنامه‌نویسان سراسر کشور گزارش جامعی از میزان حقوق حوزه‌های مختلف برنامه‌نویسی و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم. این گزارش در ابتدای سال 98 منتشر شده است.

دانلود گزارش

گزارش سراسری شکاف حقوق و دستمزد، سال 97

این گزارش با بررسی داده‌های سایت جاب ویژن از حقوق درخواستی کارکنان و حقوق پیشنهادی کارفرمایان در سال 97 تهیه شده است.

دانلود گزارش